Horácké novinyVychází každý týden ve středu a v pátek. Objednávka předplatného

Sté výročí narození ThDr. V. Nováčka

19.10.2018

Narodil se 1. října 1918 v Mohelně do selské rodiny. Rodiče Karel (1886-1952) a Anastázie (1892-1932), rozená Hortová z Březníka, byli drobnými rolníky. Jejich hospodářství bylo v č. 122 na Dlouhé ulici. Měl ještě mladšího bratra Jana (1920-1989). Vladimír vychodil v letech 1924-1929 obecnou školu v rodné obci. Na návrh učitele Karla Lišky a kaplana Jana Nohy ho rodiče dali na státní reálné gymnázium v Třebíči, kde roku 1937 maturoval s vyznamenáním.


Během studia byl členem Studentského sociálního sdružení, které pomáhalo slabším žákům nebo vypomáhalo v Serafínské škole OO. Kapucínů na Jejkově. Po maminčině smrti se o něj starala otcova sestra Františka, provdaná Dvořáčková. V letech 1937–1938 studoval bohosloví na biskupském alumnátě v Brně na Antonínské ulici. Po skončení prvního ročníku ho tehdejší biskup Josef Kupka poslal k dalšímu studiu do Říma na lateránskou univerzitu. Studium ukončil v červenci 1943 licenciátem. Následujícího roku studoval a pracoval na své doktorské práci z patristické teologie na téma „Božství Ducha svatého v díle a životě sv. Ambrože“. Doktorát obhájil 21. listopadu 1944 a pak vstoupil se souhlasem papeže Pia XII. do československé armády v zahraničí. Během školení pobýval v Římě, kde mohl pokračovat ve studiu na filosofické fakultě. V únoru 1945 se na rozkaz přesunul do Anglie. Byl přidělen k duchovní a osvětové službě. Po základním výcviku byl přidělen k motorotám v oblasti Cambridge. S nimi pak odjeli 8. října 1945 do Belgie a přes rozbité Německo s občasnými drobnými bojovými akcemi do Prahy. Tam byl 23. listopadu 1945 povýšen na důstojníka duchovní služby a demobilizován.

Kaplanem v Cizkrajově u Dačic byl od 1. prosince 1945, ale vydržel zde necelý rok. Od 1. listopadu následujícího roku byl povolán jako spirituál brněnského kněžského semináře na Antonínské ulici. Zde působil do 31. srpna 1950 a od 1. září téhož roku do 31. března 1951 byl kaplanem v Brně u sv. Tomáše. Po přeložení do královéhradecké diecéze byl od 1. dubna 1951 admini- strátorem v Korouhvi u Poličky. Zatčen byl 13. července téhož roku a do 9. května 1960 byl mimo kněžskou službu, kterou trávil v obecně známých komunistických kriminálech v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Po propuštění se vrátil do rodné obce. Pracoval jako dělník v náměšťské pobočce třebíčského Okresního stavebního podniku (OSP).

Od 1. listopadu 1967 směl opět nastoupit do církevní služby. Do 14. září 1968 byl kaplanem na Starém Brně. Pak ho povolal biskup ThDr. Karel Skoupý na místo generálního vikáře a děkana Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, působil i jako církevní soudce. Z Brna musel po několika hojně navštívených přednáškách pro studenty a profesory po komunistickém nátlaku odejít. Nastoupil 1. září 1971 do Mikulova jako probošt a farář u sv. Václava a administrátor v bývalém mikulovském piaristickém kostele u sv. Jana Křtitele rovněž. Zároveň byl jmenován děkanem pro oblast mikulovského děkanství (21 farností) a arciknězem pro mikulovské arcikněžství (5 děkanství). Po převratu 1989 odmítal snahu řady kněží i věřících, aby usedl na brněnský biskupský stolec. Měl obavy, že by mu to zdravotní stav nedovolil. Zlaté kněžské jubileum oslavil V. Nováček 19. prosince 1992, k němuž byl od papeže Jana Pavla II. vyznamenán hodností apoštolského protonotáře a titulem monsignora. V roce 1996 vydal dvě mimořádné publikace, které vyšly v Třebíči. O prohloubení vztahu k svátostnému kněžství pojednává „Vy jste královské kněžstvo“, druhá, Mše svatá, naše jedinečná pastorální šance“, se vztahuje k osobnosti kněze a jeho duchovního působení. Byly výsledkem jeho dlouhodobého působení mezi laiky a obnově duchovního života.

Apoštolský protonotář, exercitátor, duchovní rádce, spisovatele a překladatel Mons. ThDr. Vladimír Nováček, probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově zemřel 6. ledna 1999 v Břeclavi, pohřben byl 9. ledna v Mikulově. Všude, kde působil, zanechal významnou duchovní stopu. O tom na pohřbu svědčily desítky kněží a přes tisíc věřících a několik desítek členů místní romské komunity. Na pohřbu právem řekl brněnský biskup Vojtěch Cikrle: „Zemřel nejvzdělanější kněz brněnské diecéze“.

Autor: Radovan Zejda
« zpět | Sdílet: FacebookJagg.czLinkuj.czGoogleTwitter tisk